Czym różnią się dane osobowe zwykłe od danych wrażliwych?

Bezpieczeństwo informacji

Ustawa o ochronie danych osobowych wymienia dwa rodzaje danych: zwykłe dane i dane szczególnie chronione. Bardzo często nie potrafimy wskazać różnicy między powyższymi terminami. Na początek przytoczmy definicje DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych są to wszelkie informacje doty­czące ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia osoby fizycz­nej. Osobą moż­liwą do ziden­ty­fi­ko­wa­nia jest osoba, któ­rej toż­sa­mość można okre­ślić bez­po­śred­nio lub pośred­nio, w szcze­gól­no­ści przez powo­ła­nie się na numer iden­ty­fi­ka­cyjny albo jeden lub kilka spe­cy­ficz­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych jej cechy fizyczne, fizjo­lo­giczne, umy­słowe, eko­no­miczne, kul­tu­rowe lub spo­łeczne. Infor­ma­cji nie uważa się za umoż­li­wia­jącą okre­śle­nie toż­sa­mo­ści osoby, jeżeli wyma­gało by to nad­mier­nych kosz­tów, czasu lub dzia­łań.

Przykłady zwykłych danych osobowych to:

  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • adres mailowy składający się z imienia i nazwiska;
  • numer PESEL, NIP, dowodu osobistego;
  • znaki szczególne np. znamię;
  • numer telefonu;
  • itd.

DANE WRAŻLIWE  jest to termin potoczny, nie występuje on w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych jest to grupa szczególnie chronionych danych osobowych , które informują o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,skażaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Należy pamiętać, że przetwarzanie DANYCH WRAŻLIWYCH dopuszczalne jest gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie,
  • inna ustawa zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
  • przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów.

Więcej definicji z zakresu ochrony danych osobowych znajdziecie w Słowniku Bezpieczeństwa Informacji.

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych spowoduje zmiany w polskim porządku prawnym – wskazuje GIODO.
Następny wpis
Nowe przepisy prawne o ochronie danych osobowych w UE. Co to dla nas oznacza?

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę