Prawa osób, których dane dotyczą.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych,
a zwłaszcza prawdo do:

1) informacji:
– czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
– o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
– od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
– o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie
w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
– o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

2) poprawienia i usunięcia danych:
– uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
– sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może
jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

źródło: Ustawa o ochronie danych osobowych z dania 29 sierpnia 1997 r.

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.