Prowadzenie rejestru zbiorów danych.

Bezpieczeństwo informacjiIODZbiory danych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych Administrator bezpieczeństwa informacji jest zobowiązany
do prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.

Sporządzenie i prowadzenie rejestru zbiorów należy do nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

O konieczności prowadzenia ww. rejestru stanowi art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Wymógł ten związany jest z brakiem rejestru zbiorów danych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

W rejestrze powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące każdego zbioru danych:

 1. nazwa zbioru danych;
 2. oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru
  podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
 3. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby
  lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;
 4. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;
 5. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
 6. cel przetwarzania danych w zbiorze;
 7. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
 8. zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
 9. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą,
  czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
 10. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 11. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
 12. informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

W rejestrze podaje się datę wpisu każdego zbioru danych do rejestru, a także datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących
każdego zbioru danych.
W przypadku wykreślenia zbioru danych z rejestru w rejestrze pozostawia się nazwę zbioru danych, datę wpisania zbioru danych oraz datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru wraz z adnotacją, że jest to data wykreślenia zbioru z rejestru.

źródło: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Czy muszę zarejestrować swojego ABI-ego?
Następny wpis
Prawa osób, których dane dotyczą.

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę