Czym różni się powierzenie przetwarzania danych od upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Administrator

Powierzenie przetwarzania danych osobowych to sytuacja, gdy administrator danych osobowych zleca innemu podmiotowi, który działa na jego polecenie, wykonanie określonych operacji na danych, np. archiwizację, księgowość, czy hosting. W takim przypadku, podmiot powierzający i administrator zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa zakres, cel i warunki przetwarzania danych. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać danych w sposób sprzeczny z instrukcjami administratora, ani udostępniać ich innym podmiotom bez jego zgody.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to sytuacja, gdy administrator danych osobowych nadaje osobie fizycznej, która jest z nim związana np. stosunkiem pracy, umową cywilnoprawną, czy strukturą organizacyjną, prawo do wykonywania określonych operacji na danych, np. wprowadzania, modyfikowania, czy usuwania danych. W takim przypadku, administrator wydaje osobie upoważnionej pisemne lub elektroniczne upoważnienie, które określa zakres, cel i czas przetwarzania danych. Osoba upoważniona musi przestrzegać zasad ochrony danych i zachować poufność danych.

Podsumowując, różnica między powierzeniem a upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych polega na tym, że w przypadku powierzenia, podmiot przetwarzający jest zewnętrzny w stosunku do administratora, a w przypadku upoważnienia, osoba przetwarzająca jest wewnętrzna w stosunku do administratora. Ponadto, w przypadku powierzenia, podstawa prawną przetwarzania stanowi umowa powierzenia, a w przypadku upoważnienia, podstawa prawną przetwarzania stanowi stosunek prawny łączący osobę upoważnioną z administratorem.

Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Obowiązki administratora danych
Następny artykuł
Kto jest zobowiązany stosować się do Rozporządzenia KRI?