Kto jest zobowiązany stosować się do Rozporządzenia KRI?

Administrator

Rozporządzenie KRI to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie KRI ma na celu promowanie interoperacyjności, czyli zdolności podmiotów do efektywnej współpracy, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym, w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych.


Do stosowania się do Rozporządzenia KRI są zobowiązane podmioty, które realizują zadania publiczne i przetwarzają dane osobowe w ramach publicznych systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych. Obejmuje to m.in. różne urzędy administracji rządowej i samorządowej, sądy, szpitale, szkoły, policję, czy wojsko.

 Podmioty te muszą spełniać podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące m.in. zgodności z prawem, bezpieczeństwa danych, dostępności usług, wymiany informacji, czy dokumentacji systemów.


Nieprzestrzeganie Rozporządzenia KRI może skutkować nałożeniem sankcji administracyjnych, cywilnych lub karnych, w zależności od rodzaju i wagi naruszenia. Sankcje mogą być nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub inne właściwe organy.

Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Czym różni się powierzenie przetwarzania danych od upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
Następny artykuł
Wymaganiach i zaleceniach Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności (Rozporządzenie KRI)